”RD Info 1/2021”: Kymenlaakson ennakointimalli, ympäristömittausten huoltovarmuus, kasvuyrittäminen

RD Info 1/2021

Pääaiheet: Kymenlaakson ennakointimallin luominen, ympäristömittausten huoltovarmuus, kasvuyritysten pullonkaulojen poistaminen

”Yhtään alueellista menestystarinaa ei ole synnytetty hyvillä ohjelmilla tai strategioilla.”

Kirjoitetut strategiat ja erilaiset dokumentit ovat tärkeitä, välttämättömiäkin vaikuttamisessa, mutta eivät riittäviä, jos niiden tekemiseen ei ole kyetty oikealla tavalla osallistamaan oikeita toimijoita. Sekä toimijoiden tunnistaminen että mukaan saaminen vaatii osaamista ja saa aikaan merkittävän yhteisen näkemyksen tulevaisuudesta ja sen vaatimista toimenpiteistä energisoiden toimijat.

”Mitä ne muut menestystekijät sitten ovat, miten niille annetaan tilaa ja tuetaan innovaatioympäristöllä, on mielestäni se ydinjuttu. RD Aluekehitys Oy:llä on välineet niiden löytämiseen ja niihin tarttumiseen. Miten ihmiset energisoidaan ja mobilisoidaan. Tuo ne esiin.” 

Tämä aiempi tilaajapalaute Kokkolan strategiaprosessin tiimoilta, jossa päädyttiin nostamaan veneteollisuutta pinnalle, on yhä ajankohtainen. Näille työvälineille ja tälle osaamiselle annettiin tilaa reilut kaksi vuotta Kymenlaaksossa Yrjö Myllylän toimiessani Etiäinen-hankkeen projektipäällikkönä 1.4.2018-30.9.2020 Xamkin nimissä.

Etiäinen-hanke herätti kiinnostusta projektin aikana ja sen jälkeen. Joitakin esittelyitä Etiäinen-hankkeen kokemusten pohjalta on toivottu ja pidetty ja tilattu.  Alla on ajankohtaisia linkkejä artikkeleihin ja julkaisuihin tämän  ennakointihankkeen tiimoilta sekä muihin viime vuosien merkittäviin ja ajankohtaisiin hankkeisiin, joissa on sovellettu ”RD Konseptia Yrjö Myllylän johdolla RD Aluekehitys Oy:n, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tai Xamkin nimissä toimien. 

Toivon ja uskon, että ne auttavat suunnistuksessa alkaneeseen ja tulevaan vuoteen. Saat lisätietoja hankkeista yhteydenottolomakkeen kautta: https://rdaluekehitys.net/delfoi-yhteystiedot/ .

TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI

Merkittävin viime aikojen Yrjö Myllylän toteuttama hankekokonaisuus oli Kymenlaakson koulutustarpeiden ennakointimallin luominen. Siinä onnistuttiin. Erityisesti suosittelen kaikkia alueita tutustumaan toimialakohtaisen ennakointikäytäntöön Kymenlaaksossa ja implementoimaan sen omalle alueelleen. Parhaiten, helpoiten ja nopeiten se tapahtuu, kun alueenne ELY-keskuksen jatkuvan oppimisen koordinaattoria suositellaan ja tuetaan ottamaan yhteyttä kollegaansa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, joka voi ns. benchmarkata käytännön käynnistämisen. Hankkeen loppuraportti, jossa myös tämä käytäntö on avattu, avautuu ao. loppuraportin pysyvästä linkistä tai klikkaamalla yllä olevaa kuvaa.

Myllylä Yrjö & Tuija Vänttinen (Eds.)., (2020). Etiäinen. Kymenlaakson koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi.  246 p.  Xamk Kehittää 116, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. (Etiäinen – Anticipation of training and competence and skills needs in Kymenlaakso). <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-260-3>

Kirjassa on laaja joukko kymenlaaksolaisia ja sen ulkopuolisia ammattilaisia pohtimassa Kymenlaakson tulevaisuutta. ”Kymenlaaksossa on voimakas tahtotila monen muun maakunnan tavoin kehittää koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointia. Taustalla ovat muun muassa osaavan työvoiman rekrytointikysymykset. Tavoitteena on myös hahmottaa, mihin toimintaympäristö on menossa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, sekä luoda muutoksiin ja tarpeisiin nykyistä joustavammin reagoivaa koulutusta. Pitkällä aikavälillä osaamisen suuntaaminen tulevaisuuden kannalta relevantisti on tärkein alueen elinvoimaisuuden kehittämisen väline.” Kirja avautuu ao. linkistä tai klikkaamalla yllä olevaa kirjan kuvaa.

Myllylä, Yrjö & Satu Peltola & Jaana Poikolainen (2019). Kymenlaakso ennakoi – Pitkät päälle ja katse eteenpäin. 96 s. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk kehittää 89. Kouvola. Julkaisun pysyvä osoite on < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-200-9 >,

TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

Valtioneuvoston VN TEAS-hanke käsitteli ympäristöalan mittaustoiminnan tulevaisuutta. Siihen liittyi mm. meneillään oleva pandemian mittausvalmius ja muut ympäristöterveyteen vaikuttavat tekijät. Onkin suuri huoltovarmuuskysymys ylläpitää mittaustoiminnan osaamista.

”Kansallisen vertailulaboratoriotoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on murroksessa ympäristöalan testaustoiminnan muutospaineiden myötä. Vertailulaboratoriotoiminnalla vahvistetaan alan toimijoiden tuottaman tiedon yhtenäisyyttä ja keskinäistä vertailtavuutta vahvistaen niiden avulla johdettujen toimenpiteiden oikeellisuutta julkisessa päätöksenteossa. Vertailulaboratorioita ovat SYKE, IL, THL sekä näihin verrattavissa olevat VTT, STUK. Lisäksi näitä lähellä olevia toimijoita ovat mm. LUKE, EVIRA, GTK, TTL. Vertailulaboratorioiden ja alan toimijoiden toimintaympäristö on muutoksessa toimintaan vaikuttavista muutostrendeistä johtuen. Ympäristöalan toimijoihin vaikuttavien muutostrendien vaikutukset kansalliseen vertailulaboratoriotoimintaan on tarve arvioida tarkemmin.” (ks. mm. http://www.labrat2030.fi.)

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja & Jouko Inkeröinen (2018). Ympäristöalan vertailulaboratoriotoiminnan ennakointi – Tutkimusraportti. 67 s. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 61/2018. Loppuraportin pysyvä osoite: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161155

Raportista nostettu huoltovarmuuskysymys on myös erillisblogiartikkelina tässä:

STRATEGIAPROSESSIT

Poistamalla olemassaolevien yritysten kasvun pullonkauloja, yrittäjillekin näkymättömiä kasvun lasikattoja yrityksen sisältäpäin, saavutetaan todennäköisesti suuremmat julkisen rahan työllisyys-, verotulo- ja muut tavoiteltavat vaikutukset verrattuna start up -toiminnan kautta tapahtuvaan tukemiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Kirjaa myy Tulevaisuuden Kasvupolut Oy.

Myllylä, Yrjö (2017). Kannattavan kasvun johtaminen – Keskeneräisyyden taidetta. 91 s. Tulevaisuuden Kasvupolut Oy, Tekes. Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n Tutkittua Tietoa – Kasvujulkaisut –sarja, Vol 1. 
<https://rdaluekehitys.net/2018/03/18/kannattavan-kasvun-johtaminen-kasi-ja-tyokirja-kasvuun/ >

Arktisen ja pohjoisen maantieteen tarjoamat mahdollisuudet ovat RD Aluekehityksen ja sen arktisesta väitelleen Yrjö Myllylän luontaista vahvuusaluetta. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Business Oulu, Oulun yliopisto, Center for Energy and Environment tilasivat työn, jonka tavoitteena oli löytää Pohjois-Pohjanmaan TKI-toiminnan painopistealueet, jotka auttaisivat yrityksiä parhaiten kiinnittymään arktisen mahdollisuuksiin. Kysy lisätietoja.

Hintsala, Henna, Yrjö Myllylä (2015). Arktinen liike- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla. 96 p. Center for Environment and Energy, Thule-institute, University of Oulu, Council of Oulu Region. < https://rdaluekehitys.net/2016/04/12/rd-aluekehitys-oy-konsulttityo-arktinen-liike-ja-tutkimus-kehitys-ja-innovaatiotoiminta-pohjois-pohjanmaalla/>

__

Kymenlaakson maakunnan toimijat pyysivät näkemyksiä yrittäjyydestä nostettavaksi maakunnan etenkin nuorten yrittäjyyden edistämisen strategiaan:

Samoin RD Aluekehityksen edustaja on osallistunut Covid-elvytysrahaston painopisteiden hakuun joidenkin maakuntien ja valtakunnan tasolla pyynnöstä. Seuraavan artikkeliin on koottu Yrjö Myllylän näkemyksiä yleisistä painopistealueista, joilla voitaisiin vientiä edistää ennen valtakunnan linjausten valmistumista.

ALUEKEHITYS

Vuonna 2016 tuli kuluneeksi 50 vuotta aluekehityslakien voimaantulosta. RD Aluekehityksen Yrjö Myllylälle annettiin tehtäväksi koota keskustelupuheenvuoro Suomen Maantieteellinen Seura Ry:n Terra aikakausikirjaan. Sitä varten hän pyysi kahdeksalta henkilöltä puheenvuorota teemassa ”Aluepolitiikka eilen, tänään, huomenna”. Henkilöt edustivat erilaisia näkökulmia, kuten hyvässä Delfoi-tutkimuksessa.

Tilaa Terra Keskustelua artikkeli pdf:nä: https://rdaluekehitys.net/delfoi-yhteystiedot/

Myllylä, Yrjö (2016). Keskustelua: Aluepolitiikka eilen, tänään, huomenna.Terra 128:2, 26-28. Teemakeskustelun johdantopuheenvuoro seuraavien kirjoittajien teksteihin: Hannu Katajamäki, Kaisa-Leena Lintilä, Pirkko Mattila, Markku Markkula, Pirkko Mattila, Pentti Mäkinen,  Sami Moisio, Yrjö Myllylä ja Matti Sippola. <https://rdaluekehitys.net/2016/07/28/terra-1282-teemakeskustelu-aluepolitiikka-eilen-tanaan-huomenna/

Myllylä, Yrjö (2016). Pohjoinen erityislaatuisuus tulevan aluepolitiikan perustaksi. Puheenvuoro teemakeskustelussa: Aluepolitiikka eilen, tänään, huomenna. Terra 128:2, 49-52. <https://rdaluekehitys.net/2016/07/28/terra-1282-teemakeskustelu-aluepolitiikka-eilen-tanaan-huomenna/ > 

KOULUTUS

Koulutus on ajankohtaista em. ennakointihankkeiden kokemusten, käytäntöjen ja tulosten siirtämiseksi. Koulutuksella on myös ohjattu alueellisia ennakointihankkeita. Tässä infossa nostetaan tarkemmin esille esimerkkinä julkaisuviestinnän ja siihen liittyvän koulutuksen kautta vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi. Käytännössä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on todennäköisesti  tehokkain tapa edistää niitä tavoitteita, mistä yleisesti puhutaan: energiansäästöä, ympäristön säästöä, ilmastonmuutoksen hillintää, hyvinvointia, hyvän ympäristön luontia, matkailua. Ja onhan maamme virallinenkin tavoite jo lisätä pyöräilyn ja kävelyn osuutta 30 % vuoteen 2030 mennessä.

RD Aluekehitys on tehnyt pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi  työtä mm. vuosina 2015 ja 2017 aiheeseen liittyvällä kustannus- ja koulutustoiminnalla sekä aiemmin vuodesta 2000. Merkittävin vaikutuksiltaan oli Maailmanpankin kutsu luennoimaan Washington DC:hen keväällä 2017.

Myllylä, Mauri (2017). Biking in Practice – Ideas and acts to promote walking and cycling. Editor Yrjö Myllylä, Publisher RD Aluekehitys Oy. Lay out Ossi Luoma. Print: PrintMill Loviisa Finland. Published in Montreal 5th International Winter Cycling Congress. < https://rdaluekehitys.net/2017/01/26/mauri-myllyla-2017-biking-in-practice-ideas-and-acts-to-promote-walking-and-cycling/>  

MUUTA AJANKOHTAISIA TILATTAVIA JULKAISUJA

Voit tilata julkaisuja pdf:nä ilmaiseksi RD Aluekehitykseltä esim. täältä: https://rdaluekehitys.net/delfoi-yhteystiedot/. Varsinkin tieteellisten artikkelien lataaminen kustantajan sivuilta on maksullista, esim. ao. Polar Geographyn artikkelin lataushinta on 39 €. Saat erillis-pdf:n omaan käyttöön useimmista artikkeleista ja julkaisuista korvauksetta.

 • Myllylä, Yrjö (2019).Tulevaisuuden ennakointi ja koulutustarpeet. Teoksessa Kuoppala, Eeva (toim.): Kohti tulevaisuuden osaamisia. Koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö tulevaisuuden osaamisen kehittäjänä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk kehittää 97. 54-61. Julkaisun pysyvä osoite on < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-215-3
 • Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2015). Integrating Delphi methodology to some classical concepts of the Boston Consulting Group framework: Arctic maritime technology BCG Delphi foresight – A pilot study from Finland. European Journal of Futures Resarch. Springer. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40309-014-0060-7>.
 • Kaivo-oja, Jari, Santonen Teemu, Myllylä, Yrjö (2013) The Crowdsourcing Delphi: Combining the Delphi Methodology and Crowdsourcing Techniques. This paper will be presented at The XXIV ISPIM Conference – Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth in Helsinki, Finland on 16-19 June 2013. Session: 2.2 Strategic Foresight, Strategic Agility and Future Orientation (SIG) Special Session. The publication is available to ISPIM members at www.ispim.org. Further information.

Asiantuntija-artikkeleita lehdistössä – tilaa artikkeli seuraavista pdf:nä sähköpostiisihttps://rdaluekehitys.net/delfoi-yhteystiedot/:

 1. Myllylä, Yrjö (2019). Näkökulma: Miten houkutella osaajia Kymenlaaksoon? Kouvolan Sanomat, 30.12.2019. 
 2. Myllylä, Yrjö (2019). Maineenhallinta keskeistä osaajien saamiseksi Kymenlaaksoon.Kymen Sanomat, Lukijalta, 19.12.2019. 
 3. Myllylä, Yrjö (2019).Kasvun moottori – Kulttuuri vai teollisuus?Kaleva, Alio, 29.4.2019. 
 4. Myllylä, Yrjö & Timo Kiviaho (2019). Tiede- ja innovaatiorahoitus yritysten ja alueiden avuksi. Mielipide-kirjoitus, Kauppalehti 11.3.2019. 
 5. Myllylä, Yrjö (2018). Kasvun moottori – kulttuuri vai teollisuus? Alio-kirjoitus,  Turun Sanomat 28.11.2018.
 6. Myllylä, Yrjö (2018). Vientiteollisuuden tarpeista huolehtiminen on asetettava politiikan keskiöön.Etelä-Saimaa, 29.11.2018.
 7. Myllylä, Yrjö (2018). Kasvun jatkuminen vaatii toimivia ennakointimalleja. Lukijalta, Kymen Sanomat 26.9.2018.
 8. Myllylä, Yrjö (2018). Luottamus yhteiskunnassa edellyttää oikeaa ja luotettavaa tietoa. Valtioneuvoston kanslian Tietokäyttöön-blogikirjoitus 5.6.2018. <https://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/luottamus-yhteiskunnassa-edellyttaa-oikeaa-ja-luotettavaa-tietoa
 9. Myllylä, Yrjö (2018).  Kasvuyritys tarvitsee itseään täydentävän kumppanin.Varsinais-Suomen Yrittäjä 3/2018, julkaisupäivä 15.3.2018.
 10. Myllylä, Yrjö (2018).  Yritysten kannattava kasvu lisää työpaikkoja. Maaseudun Tulevaisuus, Yliökirjoitus, 5.3.2018.  . 
 11. Myllylä, Yrjö (2017).  Valinnanvapaus kuuluu maakuntaitsehallinnolle sote-palveluissa.Turun Sanomat, 18.12.2018
 12. Myllylä, Yrjö (2017).  Sote-valinnanvapaus kuuluu maakunnalle – ei ”mökin mummolle”. Lukijan näkökulma, Etelä-Saimaa, 17.12.2017.

Lisää tilattavia julkaisuja ja Referenssejä

RD Aluekehitys Oy:n ylivoimatekijät – Miksi kannattaa tilata RD Aluekehitykseltä?

Voit tilata lisätietoja lomakkeen kautta:

https://rdaluekehitys.net/delfoi-yhteystiedot/

Yhteistyöterveisin 

Yrjö Myllylä, Toimitusjohtaja

Delfoi-manager 

yrjo.myllyla@rdaluekehitys.net 

Puh. 0500 450 578 

www.rdaluekehitys.net 

Advertisement
Kategoria(t): AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.