Tulevaisuuden kasvuklusterit ja vuorovaikutusalueet

Vuorovaikutusalueet

Tärkeimmät työllistävät klusterit vuorovaikutusalueilla Delfoi-paneelin mukaan

  • Hyvinvointi
  • IT- ja viestintä
  • Kuljetus- ja logistiikka.

Nopeimmin kasvavat klusterit

  • IT- ja viestintä
  • Matkailu
  • Mekaaninen puu.

Vuorovaikutusalueilla kolmeksi tärkeimmäksi työllistäväksi klusteriksi osoittautuu paneelin mukaan hyvinvointi, IT- ja viestintä, kuljetus- ja logistiikka. Myös elintarvike- ja ympäristöklusteri pitäisi melko monen panelistin mielestä olla tärkeimpien kehitettävien klustereiden joukossa (kuvio 8.).

Myös aiemmissa klusteritutkimuksissa (Myllylä 1999, 2001) on havaittu, että keskusten ja vuorovaikutusalueiden klusterijakauma on pitkälti toistensa kaltainen. Kahden tärkeimmän klusterin osalta näin on myös tässä tutkimuksessa. Mekaanisen puun klusterin nousu kolmen tärkeimmän joukkoon vuorovaikutusalueilla työllistämisen näkökulmasta on kuitenkin uutta. Mekaaninen puu ei ole noussut kolmen tärkeimmän joukkoon em. aiemmissa tutkimuksissa, kun on kysytty ylipäätään tärkeimpiä kehitettäviä klustereita kymmenen vuoden aikajänteellä. Työllistämisen näkökulmasta asiaa tarkasteltuna tulokset voivat olla perusteltuja.

Toisaalta pk-paneelin mukaan mekaanisella puulla on heikoimmat tulevaisuuden näkymät pitkällä tähtäimellä vuorovaikutusalueilla tutkimukseen valittujen seitsemän klusterin vertailussa yhdessä kuljetus- ja logistiikkaklusterin kanssa. Esimerkiksi raakapuun hintakehitys tai jokin muu vastaava seikka voi leimata yritysten näkemyksiä. Mekaanisen puun asiantuntijat eivät olleet ainakaan yliedustettuina paneelissa. Mekaanisen puun nousuun paneelin mukaan kolmen tärkeimmän joukkoon työllistämisen näkökulmasta ei siten saada suoraa tukea Myllylän aiemmin tekemistä klusteritutkimuksista tai pk-paneelin arviosta, mutta se ei sulje pois kuitenkaan paneelin arvion oikeellisuutta.

1=Elintarvike, 2=Hyvinvointi, 3=IT- ja viestintä, 4=Kuljetus- ja logistiikka, 5=Matkailu, 6=Mekaaninen puu, 7=Ympäristö.

Kuvio 8.

Kuvio 8.

Kuvio 8. Vuorovaikutusalueiden kolme tärkeintä klusteria työllistämisen näkökulmasta vuonna 2015 ovat paneelin mukaan kuljetus- ja logistiikka, hyvinvointi, IT- ja viestintä. Myös elintarvike- ja ympäristöklusteria monet pitivät tärkeänä työllistäjänä. Vastausten jakauma kysymyksessä: ”Valitse kolme merkittävintä klusteria työllistämisen näkökulmasta vuonna 2015 toivomassasi ja mahdollisena pitämässäsi tulevaisuudenkuvassa”. Luvut mainintojen määrä / osuus kaikista maininnoista. Delfoi-paneeli, 2. kierros.

Nopeimmin kasvavat klusterit paneelin ja Bostonin portfolianalyysin nelikenttäanalyysin mukaan ovat informaatioteknologia- ja viestintä, matkailu ja mekaaninen puu. Erityisen syytä on huomata ”yllättäjät”  matkailu ja mekaaninen puu. Matkailun nousu on nopeimmin kasvavan joukkoon saa vahvistusta muun muassa pk-paneelilta: Matkailualan klusterilla katsotaan olevan kaikista paras pitkän tähtäimen tulevaisuus juuri vuorovaikutusalueilla. Tämän voisi arvioida johtuvan muun muassa keskusten tuomasta kasvavasta kysynnästä ja logistiikasta. Mekaanisen puun nousu nopeimmin kasvavien klustereiden joukkoon sen sijaan tarkoittaisi sitä, että se olisi myös ns. tähtiklusteri, koska paneeli toisella kierroksella nosti sen suureksi työllistäjäksi ja ensimmäisellä kierroksella nopeasti kasvavaksi. Ensimmäisellä kierroksella klusterin kasvunopeuteen ottivat kantaa vain klusterin erityisasiantuntijaksi itsensä nimeämät, toisella kierroksella koko paneeli (jossa oli kaikkien seitsemän klusterin erityisasiantuntijoita).

***

Ks. vastaavat analyysit myös muiden kuntatyyppien osalta

Kasvuklusterit ja keskukset

Kasvuklusterit ja vuorovaikutusalueet

Kasvuklusterit ja ydinmaaseutu

Kasvuklusterit ja harvaan asuttu maaseutu

***

Lähde

Myllylä, Yrjö & Linturi, Hannu (2004). Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit. 114 s. Oy Aluekehitys RD
RD Delfoi -sarja / Maa- ja metsätalousministeriö / Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR.  Summary reports in <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/tiedostot/matukaloprap290305.pdf>

Ks. myös

Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit -blogiartikkeli

Myllylä, Yrjö & Kai Karsma (2005). Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä. 64 s. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Rahoitetut tutkimukset 10/2005. <http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/12b74ae4d1122aadc22565fa003211a6/7db3284fd6ff7044c225707d0040c9d0/$FILE/ratu10elo_2005_netti.pdf>

Myllylä, Yrjö (2001). Yhteistyömahdollisuudet kaupunkiseutujen klusterikehittämisessä. 86 s. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 22/2001. <http://julkaisurekisteri.ktm.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/All/3BA13D5049533F7AC2256ACA0027394B>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.