RD Aluekehitys Oy 20 vuotta – yhteistyötä tai ajatusten vaihtoa 10 valtiomme päämiehen kanssa

”Valtakunnallinen vaikuttaja, alueellinen kehittäjä, paikallinen toimija”

RD Aluekehitys Oy 20 vuotta

Tulevaisuuden tutkimus on tulevaisuuden tekemistä – sanotaan. RD Aluekehitys Oy hyödyntää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä ja tekee tulevaisuutta myös käytännössä. Aito tulevaisuuden tekeminen edellyttää aidon yhteisen näkemyksen tai vision syntymistä. Usein sen toimeenpano edellyttää kommunikointia päättäjien kanssa, usein jo näkemyksen synnyttämisessä on tärkeää keskustella päättäjien kanssa. Tässä keskitytään kuvaamaan vain päämieskohtaamisia RD Aluekehitys Oy:n 20 vuotisen toiminnan osalta. Lisäksi ja ennen muuta on tarvittu lukuisia yrittäjien ja muiden toimijoiden kohtaamisia, että yhteinen toimeenpantava näkemys on syntynyt.

Paikallista ja valtakunnallista ei voi erottaa vaikuttamaan pyrkivässä soveltamisessa. Pyrimme paikallistason hankkeissa  resurssien puitteissa luomaan yhteyksiä mm. valtakunnantason päättäjiin, hallintoon,  joskus päämiehiimme. Valtakunnan tason hankkeissa vastaavasti alueisiin unohtamatta kansainvälistä verkottumista. Tässä esiteltyihin hankkeisiin, kuten kaikkiin Aluekehityksen hankkeisiin, liittyy tavalla tai toisella RD Konsepti, RD Metodi, RD Delfoi-soveltaminen ytimenä. RD Aluekehityksen hankkeita on pidetty vaikuttavina, ja hyötykustannussuhteiltaan hyvinä, ehkei suotta.

Vaikka päämiestemme tapaaminen ei ole ollut varsinainen toimintamme tavoite, laskimme, että jonkinlaista yrittäjän henkilökohtaista ajatustenvaihtoa tai yrityksen projektiyhteistyötä on ollut 10 entisen tai nykyisen pääministerin tai presidentin kanssa toukokuussa  20 vuotta täyttäneen RD Aluekehitys Oyn ansiosta. Joidenkin kanssa useampaan otteeseen. Seuraavassa on kuvattu yksi kohtaaminen kunkin presidentin (3) tai pääministerin (7) kanssa.

.

Kuva 1. Arktisen seuran puheenjohtaja Esko Aho, entinen pääminsterimme, vastaaottaa Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen loppuraportin. Kuva on otettu EU:n arktista tiedonantoa valmistelevassa seminaarissa EU:n tiedotuskeskuksessa Helsingissä. Lisätietoja klikkaamalla kuvaa.

2006-06 Königstedt, koko ryhmä rajattu 220606 014

Kuva 2. RD Aluekehitys toimi pääministeri Matti Vanhasen asettaman selvitysmiestyöryhmän pääsihteerinä. Kuvassa ryhmä, joka tuki selvitystyötä. Joukossa on tunnettuja henkilöitä, kuten nykyinen pääministeri Juha Sipilä. Raportti löytyy verkosta nimellä ”Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena”, VNK 12/2006. Kysyntälähtöiseen innovaatiojärjestelmään siirtyminen edellyttää vielä toiset 10 vuotta.  Lisätietoja projektista klikkaamalla kuvaa.

Aluekehitys

Kuva 3. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta järjesti lähialueyhteistyöseminaarin Pietarissa osana Murmanskin tutkimuksen antamaa kipinää skenaarioida Venäjän tulevaisuutta vuoten 2017. Kuvassa valiokunnan puheenjohtaja Jyrki Katainen, taustalla kansanedustaja Jouni Backman. Yrjö Myllylä piti seminaarissa esitelmän Murmanskin tulevaisuudesta ja sai esityksestään palkaksi kiitosta järjestäjiltä. Lisätietoja projektista klikkaamalla kuvaa. Kuva Yrjö Myllylä.

Valtionpäämiesten kohtaamia

 1. Presidentti Martti Ahtisaarta avustimme vuonna 2001 mm. puheen tekemisessä avustajansa pyynnöstä erään entisen RD Aluekehitys Oy:n yrittäjän työantajafirman 40-vuotispuheessa. Viatek-yhtiöt tunnetaan nykyisin Ramboll-nimellä.  Puheen jälkeisenä päivänä saimme  tavata hänet CMI:n toimistolla.  Hyödynsimme toteuttamaamme hanketta ja perustelimme sen mukaisen vision Ahtisaaren puheessa.  Koko tekstistä osuutemme oli pieni.  Presidenttinä olleessaan hän oli virallisesti hyväksynyt raportin  Pohjoinen ulottuvuus -Pohjois-Eurooopaa palvelevat yritykset Suomessa – Kehitettävät klusterit ja niiden kansainvälistämisen tukipalveluiden kehittäminen (1999). Tavattuamme hän kiitti raportista ja aikoi seuraavana päivänä hyödyntää sitä Brysselissä.
 2. Presidentti Tarja Halosen  IPCCn pääjohtaja Rajandra K. Pachaurin kanssa lounastettiin Bottalla. Tapaamisen perusteena oli kutsu panelistiksi Climate Forum – Arctic Urgency -tilaisuuteen. Järjestäjien kutsun perusteena oli mm. toteuttamamme Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä -julkaisu (TEM 43/2010). Luovutimme Pachaurille myös meriteollisuutta markkivoivan UM:n sarajassa julkistetun tutkimusraporttimme UM 3/2008.
 3. Presidentti Sauli Niinistölle yritimme tarjota Murmansk tutkimuksemme tuloksia mm. hänen erään vaalikampanjansa aikana. Jatkotyönä teimme siitä sovellusta Tulevaisuusvaliokunnalle hänen ollessa eduskunnan puhemies. Jatkotyön nimi oli ”Sopimusten Venäjä 2030” (TuV 3/2010), jossa oli artikkelimme ja vaikutimme valiokunnan kannanottoihin, joista tärkein on toteutunut nyt mm. ”Arktiset Meret Tekes-ohjelmana sekä Suomen Akatemian Arktisen tutkimusohjelmana sekä TEMin arktisena toimintaympäristöohjelmana.  Eduskunta oli säästökuurilla eikä tarjonnut edes kahvia tutkijoille.
 4. Pääministeri Aleksander Stubb, silloin ulkoministeri, seurasi eduskunnassa Sopimusten Venäjä 2030 käsittelyä yhdessä silloisen pääministeri Mari Kiviniemen kanssa (ks. kuva).
 5. Pääministeri Mari Kiviniemi kommentoi Sopimusten Venäjä 2030 -hankettamme yhdessä Aleksander Stubbin kanssa  suuressa salissa (ks. kuva).
 6. Pääministeri Jyrki Kataisen matkassa saimme olla konferenssivaunussa Venäjälle esitelmöimään Lähialueyhteistyöseminaariin Murmanskista. Hän oli tuolloin tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja.  Edustajamme Yrjö Myllylä sai istua häntä vastapäätä ja käydä keskustelukierrosta matkatessamme kohti Pietaria keskustelun jatkuessa Suomen suurlähetystössä pidetyssä seminaarissa. Tunnistamme, että olimme myös osaltamme vaikuttaneet, iskeneet kipinää, että Venäjä-skenaario-projekti ylipäätään käynnistyi. Myös projektin johtaja Esko-Juhani Tennilä käsittelee näitä aikoja ja ajatuksiamme kirjassaan Jäämeri kutsuu.
 7. Pääministeri Matti Vanhasen pääministeriaikana saimme olla toteuttamassa hänen ja valtioneuvoston kautta tullutta toimeksiantoa. Valtioneuvoston määräyksessä nimetyn selvitysmiehen sihteeriksi oli määrätty kauppa- ja teollisuusministeriö. Kyseessä oli Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitys – Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena (VNK 12/2006). Mukana ryhmässä oli myös yrittäjä, nykyinen pääministeri Juha Sipilä. RD Aluekehitys Oy ja Yrjö Myllylä toimi hankkeen  pääsihteerinä ja vastasi loppuraportin kirjoittamisesta selvitysmiehen ja häntä tukeneen 12-hengen työryhmän tuella.
 8. Pääministeri Juha Sipilän kanssa ajatuksia vaihdettiin mm. edellä mainitussa Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvityksessä. Lisäksi olemme haastatelleet häntä ennen sitä mm. Pk-yritysten kansainvälistymisprosessi – Menestys- ja kapeikko tekijät (KTM ym. 2001) ja sen jatkoprojektissa Vientiä ja kansainvälistymistä edistävien TE-keskuspalvelujen kehittäminen Delfoi-tutkimuksissamme 2000-luvun alussa (KTM 2/2003).
 9. Pääministeri Esko Ahon kanssa olimme käynnistämässä samassa tilaisuudesaa EUn arktista tiedonantoa, edustajamme lähinnä yleisön joukossa kommentoijana. Tässä yhteydessä luovutimme hänelle tärkeän projektimme loppuraportin ”Arktisen meriteknologian ennakointi Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta” (Ely-keskuksen julkaisuja 13/2013), jota teemaa olen keskusteluissa jatkanut
 10. Pääministeri Paavo Lipposen kanssa saimme tavata arktisen teeman merkeissä vastikään RD Aluekehitys Oy:n 20-vuotispäivän tietämissä. Siinä yhteydessä ajatuksia vaihdettiinkin monipuolisesti sekä julkaisuista esillä oli myös RD Aluekehityksen kustanne Yrjö Myllylän väitöskirjasta ”Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025”.

 

Pääministeriä odottamassa 181006 10.00

Pääministeri Matti Vanhasta odottamassa RD Aluekehitys Oy:n sihteeröimän raportin julkistamistilaisuuteen. Kuvassa työryhmän jäsenenä myös nykyinen pääministeri Juha Sipilä. Nykyhallituksen esityksiä pohdittiin ja kirjattiin jo tuolloi. Lisätietoja VNK 12/2006 julkaisusta.

66700004

Selvitysmies Kyösti Karjula esittelee selvitysmiestoimeksiantonsa loppuraporttia, jonka pääsihteerinä toimi RD Aluekehitys Oy:n edustaja. Keskeinen sanoma oli kysyntälähtöisen innovaatiojärjestelmän vahvistaminen nykyisen tutkimus- ja teknologialähtöisen järjestelmän rinnalla. Toistaiseksi on päästy suppeaan tulkintaan, korkeintaan käyttäjälähtöiseen virallisissa jatkomietinnöissä. Lisätietoja VNK 12/2006.

Eduskunnan suuri sali 9.12.2010. Käsittelyssä Sopimusten Venäjä 2030 -skenaatiot. Puhumassa pääministeri Mari Kiviniemi ja kuuntelemassa ministeriaitioissa Aleksander Stubb. Raporttiin oli implementoitu Murmansk tutkimuksen tuloksia (TuV 3/2010). implementointiin

Eduskunnan suuri sali 9.12.2010. Käsittelyssä Sopimusten Venäjä 2030 -skenaatiot. Puhumassa pääministeri Mari Kiviniemi ja kuuntelemassa ministeriaitioissa Aleksander Stubb. Raporttiin oli implementoitu Murmansk tutkimuksen tuloksia (TuV 3/2010). Kuva YMy. Lisätietoja klikkaamalla kuvaa.

Seuraavilla päämieskohtaamisilla on ollut myös  merkitystä RD Aluekehityksen yrittäjälle:

 • Presidentti Mauno Koiviston kanssa RD Aluekehityksen toimitusjohtaja asui 2-3 vuotta  Inkoossa ja sai siellä osallistua kuunteluoppilaana paikallessa tilaisuudessa. Presidentti Urho Kekkosen hautajaiset olivat samana syksynä, kun Aluekehityksen yrittäjä aloitti aluetieteen, suunnittelumaantieteen pääopinnot. Jo opinnoissa tuotiin esille maakuntaitsehallinnon loogisuus mm. taloudellisten tekijöiden vuoksi.

Naapurimaiden johtajista RD Aluekehitys Oy:n edustajan suoria tai välillisiä kohtaamisia:

 • Norjan pääministeri Jeans Stoltenbergin, nykyisen Naton pääsihteerin tapasimme markkinoidessamme RD Aluekehityksen projektissa Lapin yliopiston Valkoisen Meren messuja 97 Murmanskissa, vastatessamme projektin koordinaatiosta. Stoltenberg oli tuolloin talousministeri ja tervehti edustajaamme oma-aloitteisesti kädestä osastollamme.
 • Venäjän presidentti Boris Jeltsin ja ulkoministeri Andrei Kozyrev olivat mukana ”kuviossa”, kun RD Aluekehityksen yrittäjän Yrjö Myllylän johdolla toteutettiin Valkoisen Meren messuja 96 Kantalahdessa. Murmanskin alueen kansanedustaja Kozyrev saatiin seminaarin tähtipuhujaksi. Hän lupasi vaikuttaa Sallan raja-aseman avaamiseen, jos presidentti Jeltsin valitaan presidentiksi. Aiheesta on runsaasti lehtileikkeitä myös RD Aluekehityksen eräässä blogiartikkelissa,  linkin artikkeli avautuu avainsanalla ”RD Delfoi”.
 • Venäjällä presidentti Vladimir Putin käynnisti ns. Russian Industry Energy Foresight Delfoi-sovelluksen joulukuussa 2006. Pyrimme luomaan Delfoilla yhteyttä sitä ennen myös presidentin hallintoon 2005 Delfoi-haastatteluissa Murmansk-projektissamme. Venäjän RIEF-hankkeen esimerkki sopisi malliksi miten suomalainen hallinto voisi hyödyntää alan osaamista. Ministeriö palkkasi yksityisen ennakointiosaamisyrityksen toteuttamaan hanketta.

RD Delfoi-soveltamisen jatkosoveltamisen kohteita kansainvälisellä tasolla mm. aluekehittämisen ja kriisinhallinnan edistämiseksi on käsitelty mm. seuraavissa artikkeleissa:

Myllylä, Yrjö (2014). Venäjällä on Euroopassa kolme strategista käytävää. Kainuun Sanomat, Tiistaivieras 11.3.2014. < https://rdaluekehitys.net/2014/04/19/kainuun-sanomat-tiistaivieras-11-3-2014-venajalla-on-euroopassa-kolme-strategista-kaytavaa/>

Myllylä, Yrjö (2012). Kultasuoni on lähempänä kuin uskoisi. Helsingin Sanomat, Vieraskynä-kirjoitus 12.8.2012. <http://yrjomyllyla.files.wordpress.com/2012/09/dia2.jpg>

<http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Kultasuoni+on+l%C3%A4hemp%C3%A4n%C3%A4+kuin+uskoisi/a1344655724470>

Pääministeri Jyrki Katainen lukee Turun torilla RD Aluekehityksen tuottamaa Arktisen meriteknologian Delfoi-tutkimusraporttia. Pääministerin kädessä Uudenmaan elyn julkaisuja 13/2013. Klikkaa kuvaa saadaksesi lisätietoja.

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.