Työllisyysvaikutuksiltaan nopeat toimenpiteet – ”Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä”

Öljy virtaa Murmannin radalla toukokuussa 2005, kuva YMy

Öljy-, energia- ja luonnonvarakysymykset vaikuttavat talouskriisin taustalla, mutta tarjotavat myös monipuolisia mahdollisuuksia arktiseen alueen kohdistuvan kasvavan kysynnän johdosta. Tarvitaan satamia, laivoja, tutkimusta, porausta, ympäristönsuojeluteknologiaa, öljyntorjuntaa jne, Öljy virtaa Murmannin radalla kohti Jäämerta toukokuussa 2005, kuva ja copyright Yrjö Myllylä.

”Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä” (TEM 43/2010). Seuraavassa on esitetty hankkeen 70 jatkotoimenpidesuositusta ja kehittämisen painopistettä. Hankkeista on tekohetkellä tekijän arvioon perustuen arvioitu 29 nopean (työllisyys)vaikutuksen hanketta. Näihin on hankeluettelossa rakennettu linkki, josta löytyy hankkeiden tarkempi sisältö.  Arviot perustuvat vuoden 2010 tilanteeseen ja kaipaisivat joiltakin osin päivitystä, jota ei tässä ole tehty (tekijä on luonnollisesti valmis koko raportin ja sen suositusten päivitykseen sovittaessa).

Tärkeintä olisi ymmärtää, että hankkeiden ”jalkauttaminen” on välttämätöntä ja se onnistuu parhaiten ja nopeimmin alueellisilla sovelluksilla RD Aluekehitys Oy:n toimittaman ja Uudenmaan ely:n tilaaman esimerkin mukaan. RD Aluekehitys ja tekijä ovat valmiita hankkeiden tarkentamiseen ja jalkauttamiseen esimerkiksi elyjen, maakuntien tai seutukuntien toimesta em. mallin / hyvän käytännön mukaan tai koulutustoimin.  Alla olevia suosituksia ei pääsääntöisesti suositella laitettavaksi toimeen ilman tällaista alueellista tai valtakunnallistakaan tarkentavaa prosessia, jossa niiden sisältö tarkentuu alueittain ja alueiden kannalta tärkeimmät hankkeet saadaan tunnistettua. Suosituksia voi kuitenkin ajatellen soveltaa esimerkiksi hallituksen pohtiessa työllisyyden lisäämistoimia.

Kaikki ao. lainaukset ovat em. raportista, kuvailulehdeltä + s. 65-68:

Tekijän mielestä vaikuttavuuden kannalta tärkeintä olisi käynnistää hanke-aihion numero 70  toimeenpano. Asiantuntijapalautteen mukaan työllisyyden edistämisen kannalta kärkihankkeet ovat 4, 57, sekä 30, 24,  37 ja 20:

4. Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämisohjelma,

57. Uusiutuvat energiat, mm. bio- ja tuulienergiayhteistyö,

sekä

19. Pohjoisen ulottuvuuden klusteristrategia – Suomessa kehitettävät klusterit Pohjoisen ulottuvuuden näkökulmasta, alueellinen profilointi,

24. Suomen ja Luoteis-Venäjän matkailun kehittäminen osana Pohjois-Euroopan matkailua,

30. Uusi suomalainen kaivosyhtiö Helsingin ja Lontoon pörssiin – liikeideana olisi malminetsintä, kaivosoikeuksien hankinta Suomen ja  Barentsin alueella ja kaivoslisenssien myynti,

37. Offshore-teknologian tuottaminen arktisiin olosuhteisiin,

70. Hankeaihioiden 1-69 jalostaminen  alueellisiksi hankkeiksi

Hyvä käytäntö hanke-ehdotuksen 70 toteuttamiseksi on Arktisen meriteknologian ennakointi Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta,   www.amtuusimaa.net ) Esimerkiksi po. hankkeen laajalla paneelilla kehitetyt ja testatut jatkohankesuositukset Uudellamaalla löydät tästä.)

.

 Hankeaihiot ja kehittämisen painopisteet

 Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä

 ”Pohjoista luottamusta hyödyntävä  Suomi on maailman johtavin arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian ja palvelujen tuottaja Suomi elää tulevaisuudessa metsän lisäksi entistä selvemmin myös merestä ja maaperän rikkauksista”

Tekijä: Yrjö Myllylä / RD Aluekehitys, 3.6.2010; Tilaaja: Työ- ja elinkeinoministeriö, alueiden kehittämisen yksikkö

 

 

UA

Uusi avaus

KT

Kehittä-mistoimi

NV

Nopea vaikutus

I ARVOPERUSTA

1 Pohjoinen luottamus –käsitteen käyttöönotto

X

X

2 Venäjän WTO-jäsenyyden edistäminen

X

3 EU:n ja Venäjän kumppanuussopimuksen päivityksen edistäminen

X

II  ARKTISEN OSAAMISEN OHJELMA

Teknologian kehittäminen, EU:n ja Kiina-yhteyksien vahvistaminen

4 Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämisohjelma

X

5 Murmanskin ja Jäämeren suunnan vahvistaminen EU:n vaihtoehtoisena energiankuljetusreittinä

X

6 Suomi mukaan Aurora Borealis –aluksen avulla tehtävään arktiseen tutkimustoimintaan

X

X

7 EU:n arktinen strategian laadinta ja Suomi-yhteistyön asemointi siinä mm. arktisen teknologian osaajaksi

X

X

8 Kiina-asiakkuusyhteyksien vahvistaminen arktisessa teknologiassa (mm. arktiset tutkimusalukset)

X

Arktinen ennakointi- ja tulevaisuudentutkimus

9 Koillisväylän käytön ennakointi

X

10 Murmanskin alueen toimijoiden kanssa kansainvälinen klusterikehityshanke, TEM ja Murmanskin alukehallinto avainroolissa

X

11 Itämeren ja sen valuma- alueen skenaarioiden laadinta: a) kuntoon hinnalla millä hyvänsä, b) ei tehdä mitään / nykymeno jatkuu – vaikutukset elinkeinoelämään skenaarioittain, ympäristö- ja muiden klustereiden kehittäminen tavoitteena

X

12 Pohjoinen ulottuvuus ja palveluklustereiden kehittäminen Suomessa

X

13 Ennakointiyhteistyö venäläisten kanssa, etenkin RIEF (Russian Industry Energy Foresight) –hankkeen toimijoiden huomioiminen

X

14 Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiyhteistyö Murmanskin ja muiden Luoteis-Venäjän alueiden tarpeisiin, painopisteenä alueen uudet kasvavat alat

X

15 Laivojen siirtyminen ympäristöystävällisempään maakaasuun polttoaineena – teknologian kehittämistarpeiden ennakointi

X

16 Siperian radan käytön vaikutusten ennakointi mannerten välisessä liikenteessä

X

 
17 ”Cross Border University” yms. toimintaan mukaan logistiikkayhteistyö ja offshore-osaaminen

X

18 Pohjoiskalotin uusien yhteystarpeiden ennakointi (mm. uudet rautatieyhteydet kaivosteollisuuden näkökulmasta)

X

Aluekehitys & strategiat

19 Pohjoisen ulottuvuuden klusteristrategia – Suomessa kehitettävät klusterit Pohjoisen ulottuvuuden näkökulmasta, alueellinen profilointi

X

20 Tulevaisuuden taloudelliset profiilit Karjalan tasavallan, Arkangelin alueen, Pietarin, ja Leningradin alueella

X

21 Luoteis-Venäjän monoteollisuuskaupunkien (yhdestä teollisuusalasta riippuvaisten) elinkeinorakenteen kehittäminen – mm. ulkoistamismallien hyödyntäminen

X

22 Luoteis-Venäjän ja Suomen alueelliset yritys- ja innovaatiostrategiat

X

23 ”Yksi paikka porukalla kuntoon” (vrt. Kostamus, nyt Murmanskin tai Leningradin alueen kaupungin vuoro?)

X

24 Suomen ja Luoteis-Venäjän matkailun kehittäminen osana Pohjois-Euroopan matkailua (vrt. Karibia tai Välimeri suuralueet; ml. viisumikysymys, lentoreitit, maantieyhteydet)

X

X

25 Suomalaisten Venäjän-kauppaa tavoittelevien yritysten nettisivut venäjäksi –kampanja

X

X

26 Kansainvälinen kielikoulutus matkailukeskusten häiriöttömässä ympäristössä – häiriötön ympäristö suomalaisissa matkailukeskuksissa venäjän ja viron opiskeluun esim. Irlannin englanninkielen kurssien tapaan

X

X

27 Soklin ja muiden ajankohtaisten kaivoshankkeiden edistäminen Pohjois—ja Itä-Suomessa – esim. venäläisten toimijoiden roolin arviointi hankkeiden toteutuksen edistäjinä mm. sijoittajina, logistiikassa, jalostajina, lopputuotteen käyttäjinä

X

28 Venäläinen pääoma Suomessa – riskit ja mahdollisuudet

X

X

29 Öljyn- ja kaasunporauksen sekä tietotekniikan vaatimien mineraalien tuotantomahdollisuudet Suomessa ja Barentsin alueella –selvitys

X

X

30 Uusi suomalainen kaivosyhtiö Helsingin ja Lontoon pörssiin – liikeideana olisi malminetsintä, kaivosoikeuksien hankinta Suomen ja Barentsin alueella. ja kaivoslisenssien myynti

X

31 Kansainvälinen pääoma ja kaivostoiminta – erityisesti geologian tohtori Jeffery Robertsin ajatusten kokoaminen kirjaksi esimerkiksi seminaaritilaisuuden avulla

X

32 Pitkän matkan pendelöinnin (long-distance commuting – LDC) vaikutus Pohjois-Suomen aluerakenteeseen (mm. Pohjois-Suomen kaivos- ja Luoteis-Venäjän energiatuotantoon liittyen)

X

33 Yritysten kansainvälistymisstrategioiden päivitys ja kiinnittyminen vienninedistämishankkeisiin Barentsin alueella ja Luoteis-Venäjällä (mm. Finpro, Murmanskshelf)

X

X

34 ”Viipuri-option” käyttöönotto – alueen aseman hyödyntäminen mm. suomalaisen offshore- ja arktisen laivanrakennukseen liittyvän osaamisen viemisessä Viipurin ja Pietarin telakoiden tarpeisiin

X

.

III INNO + SUOMI + LOGISTIIKKA – RATKAISUT

UA

Uusi avaus

KT

Kehittä-mistoimi

NV

Nopea vaikutus

Kustannuksia säästävät innovatiiviset järjestelmät ja teknologiat luonnonvarojen hyödyntämiseen – laivat, lastinkäsittelylaitteet, offshore-teknologia,  erikoisteräkset…

35 Arktiset tutkimusalukset – strateginen uusi mahdollisuus

X

X

36 Öljyntankkerit Koillisväylän liikenteeseen

X

X

37 Offshore-teknologian tuottaminen arktisiin olosuhteisiin

X

X

38 Lastinkäsittelyratkaisut arktisessa

X

X

X

39 Öljynkäsittelyteknologia arktisilla alueilla, ympäristönäkökulma

X

X

40 Arktiset öljyntorjunta-alukset – innovaatioalustana Itämeri, kasvavat markkinat etenkin arktisessa

X

X

X

41 Arktiset konttikuljetusalukset

X

X

42 Aurora Borealis –arktisen tutkimusaluksen tilauksen edistäminen

X

X

X

43 Öljynkuljetuksen sukkula-alukset Koillisväylälle, myös valmistukseen kiinnittyminen

X

X

44 Malminkuljetusalukset, myös valmistukseen kiinnittyminen

X

X

45 LNG-kaasunkuljetusalukset Koillisväylälle

X

46 Erikoisteräkset (öljyn- ja kaasunporaus, laivat, öljy- ja kaasuputket, öljyterminaalit)

X

X

47 Viipurin telakkayhteistyö, offshore-tuotteet., erikoisteräkset yms.

X

X

48 Pietarin telakkayhteistyö, alusten rakentaminen, moottorit, alihankintatuotteet

X

X

49 Rautatieinvestoinnit Murmanskiin ja Koillisväylän öljyterminaaleihin

X

50 Öljyterminaalit Koillisväylän rannikolla

X

51 Murmanskin satamainvestointeihin osallistuminen

X

X

Ympäristö

52 Öljyntorjuntateknologia jääolosuhteissa, uudet innovaatiot

X

53 Ilmansaasteiden hallinta- ja kierrätysteknologiat, mm. Kuolan kaivoskaupungit ja lämmityslaitokset

X

X

54 Ydinjätteen käsittely- ja varastointi, voimaloiden huolto, muu ydinturvallisuus – suomalaisen osaamisen myynti

X

55 Hiilidioksidin talteenotto öljyn- ja kaasuntuotannossa

X

56 Energiansäästöteknologian toimittaminen ja käyttöönoton edellytysten luominen

X

57 Uusiutuvat energiamuodot, mm. bio- ja tuulienergiayhteistyö

X

X

58 Jätehuoltoratkaisut

X

X

59 Arktisen alueen ”suursiivoukseen” osallistuminen

X

X

.

IV LOGISTIIKKA + SUOMI – YHTEYDET JA INFRA

UA

Uusi avaus

KT

Kehittä-mistoimi

NV

Nopea vaikutus

60 Maakaasuverkoston ja jakelujärjestelmän kehittäminen Suomessa, puu- ja biokaasun siirtomahdollisuuden huomioiminen

X

61 Yritysvierailut: Murmanskin, Luoteis-Venäjän ja Koillisväylän alueen logistiikasta päättävien satama-, telakka- ja yritysvierailut teknologiaosaamisen (mm. laivat, lastikäsittelylaitteet, offshore-teknologia) ja Suomen kuljetuspalveluiden esittelemiseksi

X

X

X

62 Sähkönsiirtolinjojen vahvistaminen Kuolan niemimaalta Pohjoismaihin

X

X

63 Sallan radan rakentaminen

X

64 Rovaniemi-Salla-Kantalahti ja Ivalo-Raja-Jooseppi–Murmansk -tieyhteyksien kehittäminen

X

X

65 Henkilöliikennepalvelut Ivalo-Murmansk ja Salla-Kantalahti-Murmansk -välillä

X

X

66 Tietoliikenneyhteydet Murmanskin alueelle, suorien yhteyksien tarpeen arviointi

X

67 Lentoyhteydet Murmanskiin ja Pohjoiskalotin alueelle

X

X

X

68 Pohjoiskalotin uusien rautatieyhteystarpeiden arviointi, mm. kehittyvän kaivosteollisuuden yhteydet jalostuslaitoksiin ja valtamerelle

X

X

69 Kiinnittyminen kansainväliseen Barentsin alueen öljy- ja kaasuliikenteen aluekehitysmahdollisuuksia hyödyntävään kehittämishankkeeseen (yhteistyö ns. Northern Maritime Corridor / NMC–projektien toimijatahojen kanssa)

X

Muut

70 Hankeaihioiden 1-69 jalostaminen alueellisiksi hankkeiksi ja  toimeenpano valtakunnallisella ja alueellisilla asiantuntijapaneeleilla – kehitetään alueelliset kärkihankkeet, priorisoidaan hankkeet, selvitetään mm. hankkeiden tarkempi sisältö, osallistujatahot, vastuutahot, rahoittajat, alustava aikataulutus. Internet ja sosiaalinen media ja mahdolliset seminaarit toteutuksen tukena – tulokset jo prosessin aikana toimintaohjelmiin

X

X

Asiantuntijapalautteessa esitetyt uudet hankkeet
  Merenkurkun kiinteäyhteys Vaasa-Uumaja välille – silta-tunneli-pengertieyhdistelmä

X

  Pienlentokoneisiin perustuva henkilöliikennejärjestelmä Kalottialueelle

X

  Kalastus- ja kalantuotanto arktisilla alueilla – valmistautuminen arktisen kalastuksen ja kalan tuotannon merkittävyyden kasvuun

X

X

  Asuminen ja eläminen – mm. paikallisen tuotannon, kuten lähiruoan, hyödyntäminen

X

X

Kaikki yhteensä, kpl

51

35

29

.

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.          < http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Ks. myös

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/ >

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.